โรงเรียนของหนู Tag

โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อคคี่ จ.กาญจนบุรี ข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1-2               ชาย 45 คน หญิง 38 คน รวม 83 คน ประถมศึกษา 1-6      ชาย 74 คน หญิง 101 คน รวม 175 คน รวมทั้งหมด               ชาย 119 คน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ก่อนประถมศึกษา ชาย 8 คน หญิง 13 คน รวม 21 ห้อง 2 ประถมศึกษา ชาย 35 คน หญิง 30 คน รวม 65 ห้อง 6 รวมทั้งหมด ชาย 43 คน หญิง 43 คน รวม 86 คน ห้อง 8 ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ชาย 3 คน หญิง 3 รวม 6