กันยายน 2017

โรงเรียนบ้านน้ำปูน ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 มีนักเรียนจำนวน 32 คน มีข้าราชการครู 2 คน ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ 68 กม. ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ข้าวโพด และผู้ปกครองส่วนหนึ่งไปทำงานรับจ้างในต่างจังหวัด นักเรียนจึงอาศัยอยู่กับตา ยาย และญาติ โรงเรียนจัดการเรียนรู้เพื่อจะให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเอง โดยเฉพาะการเกษตรปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนใช้น้ำประปาภูเขา เมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะขุ่นเป็นสีแดง ไม่สะอาด ไม่สามารถบริโภคหรืออุปโภคได้และไม่เพียงพอต่อนักเรียน การต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์การเรียน เครื่องกรองน้ำ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปูน ประถมศึกษา ชาย 19 คน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ก่อนประถมศึกษา ชาย 8 คน หญิง 13 คน รวม 21 ห้อง 2 ประถมศึกษา ชาย 35 คน หญิง 30 คน รวม 65 ห้อง 6 รวมทั้งหมด ชาย 43 คน หญิง 43 คน รวม 86 คน ห้อง 8 ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ชาย 3 คน หญิง 3 รวม 6