วิ่งทั่วไทยไปภาคเหนือ Tag

โรงเรียนบ้านน้ำปูน ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 มีนักเรียนจำนวน 32 คน มีข้าราชการครู 2 คน ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ 68 กม. ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ข้าวโพด และผู้ปกครองส่วนหนึ่งไปทำงานรับจ้างในต่างจังหวัด นักเรียนจึงอาศัยอยู่กับตา ยาย และญาติ โรงเรียนจัดการเรียนรู้เพื่อจะให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเอง โดยเฉพาะการเกษตรปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนใช้น้ำประปาภูเขา เมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะขุ่นเป็นสีแดง ไม่สะอาด ไม่สามารถบริโภคหรืออุปโภคได้และไม่เพียงพอต่อนักเรียน การต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์การเรียน เครื่องกรองน้ำ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปูน ประถมศึกษา ชาย 19 คน