โรงเรียน ตชด. บ้านปิล็อคคี่ Tag

โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อคคี่ จ.กาญจนบุรี ข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1-2               ชาย 45 คน หญิง 38 คน รวม 83 คน ประถมศึกษา 1-6      ชาย 74 คน หญิง 101 คน รวม 175 คน รวมทั้งหมด               ชาย 119 คน